Az Igazgyöngy Alapítvány a 2011/12-es tanévtől a mélyszegénységben élő gyermekek tanulmányi előmenetelének támogatására sajátos ösztöndíjrendszert vezet be, „Igazgyöngy ösztöndíj” néven.

Alaphelyzet:

A támogatás az eddigiektől eltérő rendszerben kívánja támogatni a tehetséges gyerekeket, oly módon, hogy abban a családi motiváció is helyet kapjon.

A Magyarországon ma fellehető tanulmányi ösztöndíjak a családtól függetlenítetten, elsősorban a gyerek és az iskola között zajló támogatások, pl. mentorálásra, taneszközök vásárlására, speciális foglalkozások elérésére (pl. nyelvórák), tehetséggondozó táborok, programok hozzáférésre biztosítanak lehetőséget. Mindezek feltételeznek egy alapvető támogatást a család részéről. Így elsősorban azoknak a gyerekeknek a támogatása biztosított, ahol a családi motiváció egyébként is adott, legalábbis alapjaiban. Jellemzően nem is jutnak hozzá azok a gyerekek, akik mélyszegénységben élnek, a hátrányos helyzetűek számára kiírt ösztöndíjakat inkább a szerény körülmények között élő, de napi megélhetési gondokkal nem küszködő családok gyermekei kapják. Azok, ahol a szülő is partner.

Tapasztalataink szerint azonban van egy olyan társadalmi réteg, ahol a család értékrendje visszahúzó erő, és az iskolában kezdetben egyébként jól tanuló gyerekek az általános iskola végére már bukdácsolnak, képességeik kibontakoztatásába az iskola nem tud hatékonyan beavatkozni. Ez a társadalmi réteg egyre nő, az egyébként képességeik folytán jobbra érdemes gyerekek csupán szüleik munkanélküli, szakképzelten rétegét termelik újjá. Az ok abban van, hogy ezek a családok sem a munka iránt, sem a tanulás iránt nem rendelkeznek motiváltsággal, így nem is örökíthetik át ezek értékét a jövőépítésben a gyerekeik számára. Képesek ugyan mindannyian megfogalmazni a tanulás fontosságát, de ebből a gyakorlatba nem sok megy át.

Mindezekért azt gondoljuk, kulcskérdés, hogy a családi értékrendbe beemeljük a tanulást, mint a biztos jövő lehetőségét. Mert nem tartható tovább a nyomor újratermelődése, és a gyerekek tehetségének elfecsérlése.

Mindezt pedig a gyerekek olyan támogatásával kívánjuk elérni, ami a család napi gondjain is enyhít. Mivel a családok gondolkodását, mindennapjait az alapszükségletek, illetve ezek hiányai határozzák meg, úgy véljük, az ösztöndíjjal ezen a ponton kell beavatkoznunk.

Elképzelésünk szerint, ez a típusú ösztöndíj, megfelelő szervezéssel, a nyilvánosság megfelelő biztosításával települési szinten is pozitív hatást gyakorolhat, egészséges, a tudásra irányuló versenyszellemet elindítva.

Az ösztöndíj célja:

 

A mélyszegénységben élő, jó képességű gyerekek tanulmányi előmenetelének támogatása, továbbtanulásuk elősegítése, motiváltságuk biztosítása, a családi támogatottság kialakításával.

 Olyan mozgató elem bevonása, ami a nyomorban élőknek adhat lehetőséget az elmozdulásra, reményt az élhetőbb jövőre.

Közvetlenül, a támogatók számától függően, a bevont települési lakosságszámhoz arányítva, a legjobban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre és családjukra hat, közvetett hatása azonban az egész közösségre érzékelhető lesz.

Az érintettek köre:

 

Az általános iskoláskorú korosztály, másodiktól nyolcadik osztályig, közülük is azok, akik halmozottan hátrányos helyzetűek. A továbbtanuló ösztöndíjasok további támogatása is lehetséges, középiskolás korban, vagy a felsőoktatásban is. A kiválasztás alapját elsődlegesen az általános iskolai tanulmányi eredmény, a művészeti iskolánkban kialakult, valamint a családgondozói munkánk során kirajzolódó kép adja.

Az eredményeket, szempontokat félévente újra értékeljük, települési szinten, és az ösztöndíjat mindig a legjobban tanuló, a települési lakosságszámhoz igazított arányú gyerekre vonatkoztatjuk. Ezzel kívánjuk folyamatosan szinten tartani a motivációt és a versenyszellemet.

Nem szükséges kitűnő tanulmányi eredmény az ösztöndíjhoz. A település általános iskolásai között a legjobbnak kell lenniük, és reményeink szerint ez folyamatosan emelkedni fog majd, a versenyszellem hatására.

Motivációs céllal un. ösztöndíj-előszoba is szervezhető. Ez havi ötezer forint támogatást jelent, olyan gyerekeknél, akiknél látszik az erőfeszítés, de látványos eredményt még nem tudnak produkálni.

Az érintettek körének indoklása:

Egy év iskolában eltöltött idő szükséges ahhoz, hogy a gyerekek képet adhassanak képességeikről, tehetségükről. (Ezért második osztály fölött vehető csak be gyermek)

Csak az a gyermek vonható be az ösztöndíjprogramba, aki igazoltan (jegyzői igazolással) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a törvénymódosítás miatt átkerült a hátrányos helyzetű kategóriába, de élethelyzetük az előző időszakhoz képest nem változott.

Az ösztöndíj forrása:

Az ösztöndíj összegét az alapítvány esélyegyenlőségi munkáját támogató magánszemélyek, cégek adják, akik a társadalmi szerepvállalás keretében úgy gondolják, kellene valamit tenni, hogy az a szakadék, ami ma az oktatási rendszerben a mélyszegénységben és a jó szociális körülmények között élők között van, ne mélyüljön tovább. Akik fontosnak tartják, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklődjenek, és esélyt szeretnének adni azoknak a gyerekeknek, akik ezt ma nem kaphatják meg.

Az ösztöndíjakra szánt összeget az alapítvány a számláján elkülönítetten kezeli, felhasználásáról rendszeresen tájékoztatja a támogatókat.

 

Az ösztöndíj felhasználása:

 

A kiválasztott gyerekekkel és családjával az alapítvány ösztöndíjszerzősét köt, melynek időtartama fél év, utána természetesen meghosszabbítható. A szerződés az ösztöndíj feltételeként a tanulmányi eredmény mellett más szempontokat is tartalmaz, pl. rendszeres iskolába járást, fegyelmi vétségek elkerülését, megfelelő kommunikációt, stb.

Az ösztöndíjban részesülő gyermek érdekében folyamatos lesz a kapcsolattartás az alapítvány, a gyermeket tanító pedagógusok, és a család között. Az ezek során jelentkező információkról a támogatókat rendszeresen tájékoztatják.

 

Az ösztöndíj összegéhez, jelenlegi terveink szerint havi 10 ezer Ft-hoz, a kiválasztott gyerekek a hónap utolsó hetében juthatnak hozzá. Ez meglehetősen nagy összeg e családok jövedelméhez viszonyítva.

A mostani helyzetben erre az időre a családoknak már az alapvető élelmiszerek megvásárlása is gondot jelent.

Az adott napon, amit az ösztöndíjszerződés megkötésekor rögzítünk, az alapítvány munkatársa felkeresi a családot, és közösen, a gyerekkel együtt eldöntik, mit vásároljanak. Ez lehet természetesen iskolaszer, könyv, tornacipő, ruhanemű, de tartós élelmiszer, vagy éppen mosópor is, de fizethető belőle akár villanyszámla is. Az alapítvány munkatársai ügyelnek arra, hogy a dolgok kiválasztásában konszenzus legyen, és a gyermek életfeltételeit javítsák, szükségleteit a lehető legjobban fedezzék a döntések.

Ezután az alapítvány munkatársai, lehetőleg a gyerekkel és az egyik szülővel közösem elmennek, és megvásárolják a kiválasztott dolgokat.

Ezáltal a gyermek és a család számára is nyilvánvalóvá, megtapasztalhatóvá válik, hogy a tanulással, a kitartó, szorgalmas munkával lehet javítani az élethelyzeteken. A tanulás, mint családfenntartó elem jelenik meg, hiszen az utolsó, a havi járandóságokhoz való hozzájutás előtti héten, amikor már minden tartalék kimerült, akkor jelenik meg a családi költségvetésben.

A gyermek, mivel a döntésekbe és a lebonyolításba is belevonódik, felelősségteljes magatartást tanulhat, szembesülhet azzal, hogy amihez hozzá akar jutni, azért tenni kell. A szülő pedig látja, hogy bíztatni, motiválni kell a gyereket, támogatni abban, hogy tanuljon, hiszen ez mindannyiuk helyzetén fog segíteni.

A közösség, a település pedig látja, hogy a jól tanuló gyerek lehetőséget kap, általa a családnak is könnyebb.

A jövő:

 

Az ösztöndíjprogram általános iskolás korúakkal indul, de követi az arra érdemes gyerekeket a középiskolában, felsőoktatásban is.  A program tapasztalatait, értékelését nyilvánosságra hozzuk, hogy a szükséges konzekvenciákkal a döntéshozók és más civil szervezetek figyelmébe ajánlhassuk, mint a mélyszegénységben élő, jó képességű gyerekek felzárkóztatásának eszközét.

Amennyiben a gazdasági-szociális helyzet változása más szempontok szerinti támogatást tenne szükségessé, az ösztöndíjszabályzat átalakításáról gondoskodunk.

 

Berettyóújfalu, 2011-04-25.

Felülvizsgálva legutóbb: 2016.09.01.